Gudratygüýçli H1 belligi we näme üçin ulanmaly - Semalt tarapyndan peýdaly maslahatlarH1 bellikleri, mazmunymyzda elmydama ulanýan zadymyz. Müşderilerimiz köplenç näme üçin ulanýandygymyza ýa-da web sahypasyndaky mazmuna haýsy aýratynlygy goşýandygyna kän bir ähmiýet bermeýärler. Garaz, diňleýjilerimize H1 bellikleriniň SEO reýting tagallalaryňyz üçin näderejede möhümdigini öwretmegiň wagty geldi.

Ilki bilen aýtjak zadymyz, web sahypaňyzda H1 belliklerini ulanmazlyk, web sahypalaryňyzda görkezilen ajaýyp mazmuna garamazdan web sahypaňyzyň reýting bermezliginiň ilkinji sebäbi bolup biler. Bu makalada, belliklerdäki sözbaşylaryň nämäni aňladýandygyny we mazmunyňyza düşünmek üçin gözleg motorynyň olara baglydygyny düşündireris.

H1 bellikleri möhümdir

Bu ýerde esasy mesele, H1 ulanýandygymyzy ýa-da olary nähili ulanýandygymyzy anyklamak däl. Nook, bu möhüm bolsa-da, H1-iň nämäni aňladýandygyna we sahypa guramasynda nähili kömek edýändigine düşünmäge üns bereris.

Mazmunymyzy mysal hökmünde ulanyp, esasy mowzuklaryň we indiki mowzuklaryň dürli ululyklaryny görersiňiz. Bu, tekstdäki beýleki sözbaşylar ýaly H1 ulanmagyň täsiri.

Gyzykly hakykat, H1 sözbaşy bolmaly däldir. Köplenç sahypanyň esasy ady hökmünde diňe H1 ulanmagy makul bilýäris. Şeýle-de bolsa, H1 ýa-da başga bir sözbaşy belligini ulanyp bilersiňiz. Her niçigem bolsa, ulanýan esasy belligiňiz diýseň möhümdir.

Ine, biziň diýjek bolýan zadymyz.

H1 bellikleriniň ewolýusiýasy

Häzirki wagtda H1-ler ulgamlaýyn we standartlaşdyrylýardy. Şeýle-de bolsa, gözleg motorlary has akylly bolup başlansoň, H1 bellikleri hem köpeldi. H1 bellikleriniň ähmiýeti bolan ähli üýtgeşmelerde ýa-da üýtgetmelerde bir hakykat galdy. Hagny, H1 henizem esasy kategoriýa ýa-da web sahypasyndaky mazmunyň sözbaşy hökmünde ulanylýar. Emma H1-iň roly, şol sahypanyň umumy ulanyjy tejribesiniň töwereginde gurulýar. Maksady, şol sahypany ulanmak tejribesini ýokarlandyrmaga kömek etmekdir. Soňra bu belliklere açar sözleriň goşulmagy we H1 iýerarhiýasynda ýüze çykýan beýleki üýtgeşiklikler gelýär.

Şonuň üçin esasy sözbaşy H1 bolmaly däl, ýöne hakykatdanam möhüm zat, haýsy belligiň saýlanmagynyň esaslary H1 hökmünde hereket etmeli. Web sahypasynyň ýokarsyndaky adaty H1, sahypanyň jikme-jiklikleriniň umumy, gysgaça mazmuny bolmaly. Bir sözbaşy okyjylara öwrenýän zatlaryny we aşakdakylary okamakdan peýdalanýandygyny aýdýar. Sahypanyň galan mazmuny, degişli maglumatlary we köp sanly maglumatlary bölýän sözbaşylar bilen sözbaşy doldurýar.

Size H1-iň ähmiýeti we mazmunyňyz üçin iň gowusyny nädip döredip boljakdygy barada has giňişleýin maglumat bermek synanyşygymyzda bu ajaýyp aýratynlyklaryň gelip çykyşyna we olaryň nähili ösendigine düşünmäge kömek eder.

Asyl görnüşinde H1 näme?

H1-ler ilkinji gezek ulanylanda, bir web sahypasy ýerleşdirilmegini umyt edýän bolsa, göni öňe sürülýän talapdy. Olar:
Google-yň pikiriçe, bu düzgünler häzirki zaman reýting standartlaryna degişli däl. Web sahypalarynyň dizaýn edilmegi, gözlenmegi we düşünilmegi usuly ösdi, şonuň üçin öňki standartlar bilen saklanyp bilmeris.

H1 häzirki wagtda web sahypalary üçin nämäni aňladýar

Web sahypalarymyzda birnäçe H1 bolmagy karar edip bileris we bu mesele bolmaz. Şu günler internetde, esasanam bir sahypada birnäçe H1 belligini ulanýan HTML5 bolan web sahypalaryny görmek has adaty bir zat.

Sahypadaky H1-leriň sany ýa-da olaryň tertibi barada pikirlenmek üçin wagt sarp etmeli zat bolmaly däl, esasanam sahypanyň sözbaşy gurluşy ajaýyp bolsa we şol sahypadaky mazmuny iň tertipli görnüşde hödürlän bolsa.

Häzirki wagtda sahypaňyzda H1 belligi ýa-da 5 H1 belligi ýok bolup biler. Şeýle-de bolsa, bu sahypaňyzy dizaýn etmek üçin elmydama iň oňat çemeleşme däl. Sebäbi elmydama ulanyjy tejribesini açar söz dykyzlygyndan ýa-da sözbaşylaryň iýerarhiýasyndan ýokary görmelidiris. Web dizaýnerleriniň köpüsi, H1-leriň köp bolmagy sahypanyň organiki görünmegine ýaramaz täsir etmeýär diýip hasaplaýarlar. Şeýle-de bolsa, bu barada käbir gapma-garşy pikirler bar.

Göz öňüne getiriň, ulanan zatlarymyzyň hemmesi H1 bolan bolsa, esasy mowzuklary kiçi mowzuklardan ýa-da kiçi mowzuklardan subtopikleri aňsatlyk bilen tapawutlandyryp bolmazdy. Bu, okyjylaryň geçip barýarka akymyň arakesmesine sebäp bolup biler.

Käbir beýleki web döredijiler açar sözleri sözbaşylara girizmegi hökmany hasaplamaýarlar. Againene-de bu iň oňat çemeleşme däl, sebäbi sözbaşylaryňyz okyja düşnükli bolmaly. Köplenç açar söz ýok ýerinde sözbaşynyň öwezini dolmak üçin has köp söz ulanylýar.

Häzirki wagtda bu elementlere kän bir ähmiýet berilmeýär; şeýle-de bolsa, ýokary derejeli açar sözleri ulanmazdan ýa-da ululyklaryny tapawutlandyrmazdan bir sözbaşy döredip bilersiňiz. Esasy zat, mazmunyňyz diňleýjiňizi ýitirmejek belli we manyly tertipde gurnalanlygydyr.

Müller Google ulgamynyň sahypa sözbaşylaryna we sahypany nädip goldaýandyklaryna düşünmäge synanyşmagynyň üç usulyny mysal getirdi.

Sahypanyň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlaýarlar:
Bu, sahypalaryň stili we gurama barada aýdylanda web sahypalarynyň çeýeligi üçin giň ýeriň bardygyny aýdyň görkezýär. Häzirki wagtda köp saýt ýokarda agzalan üç düzülişiň hemmesini ulanandygy üçin sylaglanýar.

Sözbaşy bellikleri hem elýeterliligiň goşmaça peýdasyna eýe. Maýyp adamlara has elýeterli mazmuna bolan islegiň artmagy bilen, sözbaşylary ulanmak, esasanam görmeýän ulanyjylar üçin gaty uzaga gidýär. Ulanyjylara kynçylyk çekýän programma üpjünçiligi, sözbaşylary görşi ýaly aňsatlyk bilen okap biler. Şeýlelik bilen H1-ler, kynçylyk çekýän diňleýjilerine web sahypasynyň aragatnaşygynyň uly bölegine öwrüldi. Ssenariýadaky birnäçe H1 sahypanyň täsirine täsir etmez. Esasy maksat, ulanyjy tejribesinde 10/10 bal gazanmakdygyny ýadyňyzdan çykarmaň.

Sahypada mazmunyň takyk gurama bolmagy, web sahypaňyza göz aýlamak, siňdiriliş we görünmek nukdaýnazaryndan peýdaly bolar.

H1 we sözbaşy belliklerini ulanmagyň artykmaçlyklaryndan peýdalanmak

H1-leri ulanmagyň organiki reýtingiňize gönüden-göni täsiri bolmasa-da, olar her web sahypasyny optimizirlemegiň we görkezilmeginiň möhüm bölegi bolup galýarlar. H1-leriň we sözbaşylaryň esasy peýdasy, sahypadaky mazmuna adamlara aňsat düşünmekdir. Şeýle etseler, gözleg motorlaryna hem edil şonuň ýaly kömek edip bilerler.

Düşündirişimiz ýaly, H1 sahypadaky maglumatlaryň gysgaça mazmuny. Indeksirlenende gözleg motory H1-ni okaýar we sahypaňyza haýsy gözleg talaplaryny bermelidigini gowy bilýär. Esasy sözbaşy astyndaky beýleki mowzuklaryň ýa-da sözbaşylaryň hemmesi şol bir pikire eýerer. Bu kiçi mowzuklar, has çuňňur maglumat berýändigi sebäpli esasy sözbaşydaky gysgaça mazmuny has köp many berýär.

Bu barada pikirlenip görüň:
Bu sözbaşylaryň hemmesini seýrek ulanmaly bolarsyňyz; garamazdan, olaryň gurluşyny bilmek akyllydyr. Haýsydyr bir sözbaşy ulanmagy karar berseňiz, mazmuny we diňleýjileri hakda hemişe ýadyňyzdan çykarmaly dälsiňiz. Mazmunyňyzy diňleýjilere elmydama iň oňat görnüşde hödürläň.

Sözbaşylar H1-den has möhümdir

H1-leriň hemmesi sözbaşy, ýöne sözbaşylaryň hemmesi H1 däl. Sahypalar bir sahypa üçin möhümdir, ýöne haýsy H1 ulanmagy karar berseňiz, size bagly. Sahypanyň esasy sözbaşy, sahypany jemleýän aşa köp mowzuk bolmaly. Iň oňat täsir üçin açar söz hem bolmaly. Muny etmek, SEO-a göni täsir etmeýär. Munuň ýerine, web sahypasyna girýänler üçin web sahypasynda has gowy wagt geçirmekleri üçin edýärsiňiz.

Netijede, bu ýere gelýänleriň hemmesi hakda.

Netije

Indi sözbaşyňyzyň näderejede möhümdigine düşündiňiz, näme üçin web mazmunyňyzyň okalmagyny ýokarlandyrmaga kömek etmeýärsiňiz? Toparymyzyň agzalary mümkin boldugyça iň gowy hyzmatlary almagyňyzy üpjün edýärler. Sözbaşyňyz diňe açar sözleri ulanmak üçin has köp mümkinçilik bermez, maglumat akymyny hem gowulaşdyrarys. Görşüňiz ýaly, bu diňe okyjylaryň mazmunyňyzy näderejede gyzyklandyrjakdygyny gowulaşdyrman, gözleg motorlaryna mazmunyňyzyň nämedigini tiz görmäge kömek edýär.

Müşderilerimiz we olaryň diňleýjileri üçin ýeňiş gazanmak ýagdaýyny hödürleýäris. Bu gün toparymyz bilen gürleşiň we markaňyza laýyk gelýän ideal web sahypasyny döretmekde siziň bilen işleşeliň. Hyzmatdaşlygymyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Semalt hünärmenleri ýalňyşlyklaryň köpüsinden gaça durmaga kömek eder.mass gmail